دستگاه های بدن سازی خوش اندام تان نمی کند

سردادن بازوها یا Arm Slide ورزش عالی برای لاغری بازوهاست و روی کل ماهیچههای سه سر بازو، خصوصا پشت بازو و مرکز بدنسازی مکمل ها کار میکند. اولین تمرین برای لاغری بازو در خانه Arm Slide یا همان سر دادن بازوها است که احتمالا آن را میشناسید. هر چند عواملی نظیر سن ، جنسیت ، …

ادامه مطلب